Từ năm 2005 đến năm 2007, được sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Xây Dựng, công ty TNHH Xây Dựng 3D đã tham gia đóng góp ý kiến và cung cấp tài liệu cho Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường sử dụng để biên soạn tiêu chuẩn quốc gia cho tấm 3D dùng trong xây dựng.

Trong năm 2007, Bộ TCVN 7575 - 1÷3 : 2007 cho tấm 3D đã được Bộ Khoa Học Công Nghệ chính thức công bố trong đó có sử dụng các tài liệu của công ty TNHH Xây Dựng 3D như: cấu tạo và kiểu dáng tấm 3D, các thong số, chỉ tiêu kỹ thuật, phần thi công lắp dựng, chuẩn bị và thi công bê tong, các bản vẽ cấu tạo tấm, cauu61 tạo lắp ghép, cầu thang, ...Chứng tỏ rằng tấm 3D do công ty Xây Dựng 3D được công nhận phù hợp với ngành xây dựng của Việt Nam.